100 m

Metro station Semyonovskaya

Arbatsko-Pokrovskaya Line